Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden:

 1. 1.1  Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen facturen van, overeenkomsten met en levering van goederen door Bayern Motors nv aan de klant.

 2. 1.2  Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Bayern Motors te kennen en integraal te aanvaarden.

 3. 1.3  Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing uit van algemene voorwaarden van de Klant en primeren steeds op de verkoop- en/of aankoopvoorwaarden van de Klant, ongeacht het tijdstip of de wijze waarop de voorwaarden van de Klant aan Bayern motors werden overgemaakt en ongeacht het tijdstip of de wijze waarop Bayern Motors haar voorwaarden overmaakte aan de Klant. De Klant kan zich op generlei wijze beroepen op een stilzwijgen van Bayern Motors om een aanvaarding van zijn voorwaarden te vorderen.

 4. 1.4  Bayern Motors bvba behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden op regelmatige tijdstippen en eenzijdig te wijzigen.

Artikel 2. Bestellingen en offertes

 1. 2.1  Indien de Klant een bestelling plaatst, komt de overeenkomst tussen Bayern Motors en de Klant slechts tot stand door de expliciete aanvaarding ervan door Bayern Motors, dan wel doordat Bayern Motors de uitvoering van de overeenkomst aanvat.

 2. 2.2  Alle offertes van Bayern Motors zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van schriftelijke aanvaarding ervan door de Klant. De overeenkomst komt tot stand, behoudens de toepassing van eventuele opschortende voorwaarde, wanneer de Klant de offerte ongewijzigd en binnen de geldigheidsduur voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Bayern Motors.

 3. 2.3  Bestellingen en offertes zijn indicatief, in de zin dat zij gebaseerd zijn op informatie die beschikbaar is op het ogenblik van het opstellen van de bestelling of offerte. Verkeerde, gewijzigde of nieuwe informatie of omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijziging van de voorwaarden en/of de prijs.

 4. 2.4  Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toezeggingen door personeel van Bayern Motors of namens Bayern Motors door verkopers, agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen, binden Bayern Motors slechts indien deze door Bayern Motors schriftelijk zijn bevestigd.

 5. 2.5  Bayern Motors behoudt zich het recht voor om op eender welk moment wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de goederen die zij levert, waaronder doch niet beperkt tot technische wijzigingen. Bayern Motors garandeert dat deze wijzigingen geen aantasting inhouden van de functionele eigenschappen van het goed in kwestie.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling:

 1. 3.1  De annulering van een bestelling door de Klant is slechts mogelijk voor zover Bayern Motors nog niet is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500,00 EUR, tenzij Bayern Motors een hogere schade aantoont.

 2. 3.2  De annulering van de bestelling is niet mogelijk van zodra de goederen verscheept of geleverd zijn.

 3. 3.3  Elke annulering van een bestelling door de Klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is s lechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Bayern Motors.

3.4 Betaalde voorschotten worden nooit terug betaald bij annulering van de bestelling door de Klant.

Artikel 4. Levering:

 1. 4.1  Bayern Motors zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te leveren op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, alsmede met de bijzondere voorwaarden die werden opgenomen in de overeenkomst met de Klant.

 2. 4.2  De Klant zal ervoor zorgen dat Bayern Motors beschikt over alle nodige informatie en alle nodige faciliteiten teneinde haar in staat te stellen de levering van de goederen correct uit te voeren. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de Klant.

 3. 4.3  Opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief, en houden geen verbintenis in voor Bayern Motors . Vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op opschorting van betaling of ontbinding van de overeenkomst.

 4. 4.4  Indien de laattijdige uitvoering of verzaking van de overeenkomst veroorzaakt werd door aantoonbaar tekortschieten van de Klant en/of haar aangestelden, behoudt Bayern Motors zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst binnen de overeengekomen termijn te eisen, waarbij de betalingsverplichting van de Klant ook bij onvolledige levering van diensten onverlet blijft.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud:

 1. 5.1  De verkochte of geleverde goederen blijven eigendom van Bayern Motors tot de koopprijs (hoofdsom, kosten en intresten) volledig werd vereffend door de Klant. De Klant draagt het risico van de levering reeds vanaf de levering of plaatsing van de goederen.

 2. 5.2  Het is de Klant niet toegestaan de door Bayern Motors geleverde goederen te bewerken, vervreemden, verpanden op hierop enig ander recht te vestigen totdat de Klant alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 3. 5.3  De Klant is verplicht de goederen op het tijdstip van levering in ontvangst te nemen, behoudens wanneer partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat Bayern Motors de goederen stockeert op kosten en voor risico van de Klant.

 4. 5.4  Behoudens andersluidend overeengekomen, stelt het niet in ontvangst nemen van de producten op het tijdstip van levering de Klant van rechtswege en zonder verdere waarschuwing in gebreke. In voorkomend geval heeft Bayern Motors het recht de producten te stockeren op kosten en voor risico van de Klant. Alle kosten die voortvloeien uit voormelde omstandigheden, waaronder de stockage kosten, dienen door de Klant gedragen te worden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid:

 1. 6.1  Bayern Motors kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar en/of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Bayern Motors zal, wat ook de oorzaak, vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige onrechtstreekse schade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, verlies van gegevens, welke de Klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Bayern Motors of een aangestelde.

 2. 6.2  Bayern Motors is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Klant of derden, of door verkeerd gebruik van de goederen door de Klant of derden.

 1. 6.3  De aansprakelijkheid van Bayern Motors met betrekking tot aan de Klant geleverde goederen is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs.. De totale aansprakelijkheid van Bayern Motors zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Klant aan Bayern Motors werd betaald voor de goederen die aanleiding gaven tot het schadegeval.

 2. 6.4  De klant zal Bayern Motors integraal vrijwaren en vergoeden in het geval Bayern Motors aansprakelijk wordt gehouden voor schade door een derde, waarvoor zij niet aansprakelijk is conform de overeenkomst met de Klant en/of deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. Betalingsmodaliteiten:

 1. 7.1  Behoudens andersluidende overeenkomst, vindt betaling plaats voorafgaand aan de levering van de goederen. Betaling dient te geschieden in euros, zonder aftrek of korting.

 2. 7.2  Indien de klant niet overgaat tot betaling zal het voertuig niet afgeleverd worden.

 3. 7.3  Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum op rekeningnummer van Bayern Motors tenzij anders bedongen tussen partijen.

 4. 7.4  Indien de Klant nalaat over te gaan tot betaling van de factuur op de vervaldag dan is de Klant, van rechtswege, aan Bayern Motors een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR.

 5. 7.5  Elke vertraging in betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar en doet elke betalingsmodaliteit en/of toegestane korting vervallen.

 6. 7.6  Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur, heeft Bayern Motors het recht om haar werkzaamheden m.b.t. de door de Klant gegeven bestelling op te schorten tot op het moment dat de Klant aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

 7. 7.7  Als de bestelling door meer dan één klant werd geplaatst, zijn alle Klanten er hoofdelijk en ondeelbaar toe gehouden de verplichtingen van de algemene voorwaarden van Bayern Motors, en meer concreet in dit artikel, na te leven.

Artikel 8. Klachten – protest van de factuur:

 1. 8.1  De Klant is verplicht de goederen onmiddellijk te controleren op fouten, tekortkomingen en/of schade na in ontvangstname.

 2. 8.2  Zichtbare gebreken aan de geleverde goederen dienen per gemotiveerde aangetekende brief aan bayern Motors te worden bezorgd binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van het product. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van levering. Bij gebreke aan tijdig protest worden de goederen geacht definitief te zijn aanvaard en is betaling verschuldigd.

 3. 8.3  Bij gebruik van de goederen en/of doorverkoop worden de goederen geacht definitief te zijn aanvaard en is betaling verschuldigd.

 4. 8.4  Verborgen gebreken aan de geleverde goederen dienen per gemotiveerde aangetekende brief aan bayern Motors te worden bezorgd binnen een termijn van 5 werkdagen volgend op de vaststelling van het verborgen gebrek door de Klant of volgend op het ogenblik waarop de Klant het verborgen gebrek had moeten vaststellen, en in ieder geval niet later dan 3 maanden na datum van levering van de goederen. Elke ingreep, tussenkomst of wijziging aangebracht of doorgevoerd na de vaststelling van het gebrek door de Klant, maar vóór de tegensprekelijke vaststelling ervan met Bayern Motors, houdt van rechtswege een verval van verhaal in jegens Bayern Motors.

 1. 8.5  In geval van protest dient de Klant de goederen in kwestie ter beschikking te houden voor Bayern Motors met het oog op inspectie. De Klant is verplicht medewerking te verlenen aan elk onderzoek van de producten door Bayern Motors.

 2. 8.6  Elk protest betreffende facturen dient per gemotiveerd aangetekende brief aan Bayern Motors te worden bezorgd binnen een termijn van 8 werkdagen, door middel van aangetekend schrijven. Deze termijn begin te lopen vanaf de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest worden de facturen geacht definitief te zijn aanvaard en is betaling verschuldigd

Artikel 9. Overmacht:

 1. 9.1  Bayern Motors is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan stakingen, publieke onrust, vorst, sneeuw, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Bayern Motors geen controle heeft.

 2. 9.2  In geval van overmacht is Bayern Motors, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, bevrijd van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Klant.

Artikel 10. Nietigheid:

10.1 Indien één der artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn dan stemmen partijen er mee in deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling. Deze vervangende bepaling zal alsdan toepassing vinden.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst:

 1. 11.1  Bayern Motors behoudt zich het recht voor om de overeenkomt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Klant, zonder dat Bayern Motors hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

 2. 11.2  Indien de Klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie de Klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling, heeft Bayern Motors het recht om (i) de overeenkomst te schorsen totdat de Klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

Artikel 12. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank:

12.1.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Bayern Motors. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar Bayern Motors haar maatschappelijke zetel heeft.

Conditions générales

Article 1. Application des conditions générales

1.1 Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les propositions, offres, confirmations de commande, factures de, conventions avec, et livraison de biens par Bayern Motors au Client.

1.2 En passant une commande, le client reconnaît avoir pris conaissance des présentes conditions généraleset il confirme accepter intégralement les présentes conditions générales.

1.3 Les présentes conditions générales excluent l’application de conditions générales du Client et priment toujours sur les conditions de vente et/ou d’achat du Client, quel que soit le moment où ou la manière dont les conditions du Client ont été transmises à Bayern Motors bvba, et quel que soit le moment où ou la manière dont Bayern Motors bvba a transmis ses conditions au Client. Le Client ne peut en aucun cas invoquer le mutisme de Bayern Motors pour demander une acceptation de ses conditions.

1.4 Bayern Motors bvba se réserve le droit de modifier régulièrement et de façon unilatérale le contenu des présentes conditions générales.

Article 2. Commandes et offres

2.1 Si la Client passe une commande, la convention entre Bayern Motors et le Client ne se réalise qu’après son acceptation explicite par Bayern Motors, ou par l’entame d’exécution de la convention par Bayern Motors.

 1. 2.2.  Toutes les offres de Bayern Motors sont sans engagement jusqu’au moment de leur acceptation écrite par le Client. Sauf application d’une éventuelle condition suspensive, la convention se réalise lorsque le Client signe pour accord l’offre non modifiée et dans le délai de validité, et la renvoie à Bayern Motors .

 2. 2.3.  Les commandes et les offres sont indicatives, en ce sens qu’elles se basent sur des informations disponibles au moment de la rédaction de la commande ou de l’offre. Les informations ou circonstances erronées, modifiées ou nouvelles peuvent donner lieu à la modification des conditions et/ou du prix.

 3. 2.4.  Les accords ou modifications complémentaires ultérieures ainsi que les accords avec et/ou les engagements par le personnel de Bayern Motors ou au nom de Bayern Motors par les vendeurs, agents, représentants et autres intermédiaires, ne lient Bayern Motors que s’ils ont été confirmés par écrit par Bayern Motors.

 4. 2.5.  Bayern Motors se réserve le droit d’apporter à tout moment des modifications à la composition des biens qu’elle livre, notamment mais sans s’y limiter, des modifications techniques. Bayern Motors garantit que ces modifications n’affectent pas les propriétés fonctionnelles du bien en question.

Article 3. Annulation de commande

 1. 3.1  L’annulation d’une commande par le Client est seulement possible dans la mesure où Bayern Motors n’a pas encore entamé l’exécution de la convention, et moyennant paiement d’une indemnité de 30% du prix convenu, avec un minimum de 500,00 EUR, à moins que Bayern Motors démontre des dommages plus importants.

 2. 3.2  L’annulation de la commande n’est plus possible une fois les biens expédiés ou ont été livrés.

 3. 3.3  Toute annulation d’une commande par le Client doit se faire par lettre recommandée. Elle est uniquement valable contre acceptation expresse par Bayern Motors.

 4. 3.4  Les acomptes payés ne sont jamais remboursés en cas d’annulation de la commande par le Client.

Article 4. Livraison

 1. 4.1  Bayern Motors fournira tous les efforts nécessaires pour livrer les biens de manière consciencieuse et conformément aux présentes conditions générales, ainsi qu’aux conditions particulières reprises dans la convention avec le Client.

 2. 4.2  Le Client veillera à ce que Bayern Motors dispose de toutes les informations nécessaires et de toutes les facilités nécessaires lui permettant d’effectuer correctement la livraison des biens. Les biens sont transportés aux frais et risques du Client.

 3. 4.3  Les délais de livraison et d’exécution sont toujours mentionnés à titre indicatif, et n’impliquent aucun engagement pour Bayern Motors. Un retard de livraison ne procure pas au Client un droit à un dédommagement ou à une réduction de prix, ni à une suspension de paiement ou une résolution de la convention

 4. 4.4  Si l’exécution tardive oula renonciation à la convention a été causée par des manquements démontrables du Client et/ou ses délégués, Bayern Motors se réserve le droit d’exiger l’exécution de la convention dans le délai convenu, sans préjudice de l’obligation de paiement du Client, y compris en cas de fourniture incomplète de services.

Article 5. Cession de propriété

 1. 5.1.  Les biens vendus ou livrés restent la propriété de Bayern Motors jusqu’au paiement intégral du prix d’achat (somme principale, frais et intérêts) par le Client. Le Client supporte les risques de la livraison dès la livraison ou l’installation des biens.

 2. 5.2.  Le Client n’est pas autorisé à façonner, aliéner, mettre en gage ou établir un quelconque autre droit sur les biens livrés tant qu’il n’a pas acquitté tous les montants redevables du chef de la convention.

 3. 5.3.  Le Client est tenu de réceptionner les biens au moment de la livraison, à moins que les parties aient convenu expressément que Bayern Motors stocke les biens aux frais et risques du Client.

 4. 5.4.  Sauf convention contraire, la non-réception des produits au moment de la livraison met le client en défaut de plein droit et sans autre avertissement. Le cas échéant, Bayern Motors a le droit de stocker les produits aux frais et risques du Client. Tous les frais qui découlent des circonstances précitées, notamment les frais de stockage, doivent être supportés par le Client.

Article 6. Responsabilité

 1. 6.1  Bayern Motors ne peut pas être tenue responsable d’une quelconque faute (même grave) de sa part et/ou de ses délégués, sauf en cas de fraude. Quelle que soit la cause, la forme ou l'objet de la réclamation par laquelle la responsabilité est invoquée, Bayern Motors ne sera jamais responsable d'aucun dommage indirect comme la perte d'un bénéfice escompté, la baisse du chiffre d'affaires, l'augmentation du coût opérationnel, la perte de clients et de notoriété, que le Client ou des tiers pourraient subir à la suite de toute faute ou négligence de la part de Bayern Motors ou d’un délégué.

 2. 6.2  Bayern Motors n'est pas responsable des erreurs dans l'exécution en raison de l'apport d'informations insuffisant ou inapproprié par le Client ou des tiers.

 3. 6.3  La responsabilité de Bayern Motors concernant les biens livrés au Client est en tout cas limitée au remboursement du prix payé par le Client. La responsabilité totale de Bayern Motors n’excèdera jamais le prix payé par le Client à Bayern Motors pour les biens qui ont donné lieu au sinistre.

 4. 6.4  Le Client préservera et indemnisera intégralement Bayern Motors si Bayern Motors est tenue responsable de dommages causés par un tiers, dont elle n’est pas responsable conformément à la convention avec le Client et/ou aux présentes conditions générales.

L'article 7. Modalités de paiement

 1. 7.1  Sauf convention contraire, le paiement est effectué préalablement à la livraison des biens. Le paiement doit se faire en euros, sans déduction ou réduction.

 2. 7.2  Si le client ne procède pas au paiement, le véhicule ne sera pas livré

 3. 7.3  Toutes les factures sont payables dans les 30 jours après la date de facturation sur le numéro de compte de Bayern Motors sauf convention contraire entre les parties.

 4. 7.4  Si le Client omet de procéder au paiement de la facture à l’échéance, le Client est alors redevable, de plein droit, à Bayern Motors d’un intérêt de retard de 12% et d’une indemnité forfaitaire de 10% du montant de la facture avec un minimum de 125 EUR

 5. 7.5  Tout retard de paiement par le Client rend toutes les sommes redevables immédiatement exigibles et annule toute modalité de paiement et/ou réduction.

 6. 7.6  En cas de défaut de paiement à la date d’échéance de la facture, Bayern Motors a le droit de suspendre ses activités liées à la commande passée par le Client, jusqu’au moment où le Client satisfait à ses obligations de paiement.

 7. 7.7  Si la commande est passée par plus d’un client, tous les Clients sont tenus solidairement et indivisiblement de respecter les obligations des conditions générales de Bayern Motors, et plus concrètement du présent article.

L'article 8. Plaintes – protestation de la facture

 1. 8.1  Le Client est tenu de contrôler immédiatement les fautes, manquements et/ou dommages présentés par les biens et l’emballage, après réception.

 2. 8.2  Les vices apparents aux biens livrés doivent être communiqués à Bayern Motors par lettre motivée et recommandée dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception du produit. Ce délai commence à courir à partir de la date de livraison. A défaut de protestation dans les délais, les biens sont considérés comme ayant été définitivement acceptés et le paiement est redevable.

 3. 8.3  En cas d’utilisation des biens et/ou revente, les biens sont considérés comme ayant été définitivement acceptés et le paiement est redevable.

 4. 8.4  Les vices cachés aux biens livrés doivent être communiqués à Bayern Motors par lettre motivée et recommandée dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du constat du vice caché par le Client ou à compter du moment où le Client aurait dû constater le vice caché, et en tout cas pas au-delà de 3 mois après la date de livraison des biens. Toute intervention ou modification effectuée ou apportée après le constat du vice par le Client, mais avant son constat contradictoire avec Bayern Motors, implique de plein droit une extinction de recours à l’égard de Bayern Motors.

 5. 8.5  En cas de protestation, le Client doit maintenir les biens en question à la disposition de Bayern Motors en vue d’une inspection. Le Client est tenu de coopérer à tout examen des produits par Bayern Motors.

 6. 8.6  Toute protestation relative à des factures doit être remise à Bayern Motors par lettre motivée et recommandée dans un délai de 8 jours ouvrables. Ce délai commence à courir à la date de facturation. A défaut de protestation dans les délais, les factures sont considérées comme ayant été définitivement acceptées et le paiement est redevable.

Article 9. Force majeure

 1. 9.1  Bayern Motors n’est pas tenue au respect d’une quelconque obligation si elle en est empêchée à la suite d’une force majeure. Il faut notamment entendre par force majeure les grèves, les troubles sociaux, le gel, la neige, les mesures administratives et autres évènements inattendus sur lesquels Bayern Motors n’a aucun contrôle.

 2. 9.2  En cas de force majeure, Bayern Motors est libérée de ses obligations pour la durée de l’embarras et pour leur portée, sans droit à une quelconque réduction de prix ou un quelconque dédommagement pour le Client.

Article 10. Nullité

10.1 Si un des articles des présentes conditions générales devait s’avérer nul, les parties conviennent de remplacer cette clause par une clause valable dont l’objet et la portée se rapprochent le plus possible de ceux de la clause nulle. Cette clause subsidiaire sera alors d’application.

Article 11. Résiliation de la convention

 1. 11.1  Bayern Motors se réserve le droit de considérer, de plein droit et sans mise en demeure préalable, la convention résiliée en cas de faillite, insolvabilité manifeste ainsi que de toute modification de la situation juridique du Client, sans que Bayern Motors ne soit pour cela redevable d’un dédommagement.

 2. 11.2  Si le Client se rend coupable d’une non-exécution d’obligation contractuelle grave qu’il ne répare pas dans les 8 jours qui suivent la réception d’une mise en demeure recommandée, Bayern Motors a le droit (i) de suspendre la convention jusqu’à ce que le Client ait respecté ses obligations, ou (ii) de résilier la convention avec effet immédiat. Le non-paiement d’une ou plusieurs factures à leur échéance sera toujours considérée comme une non-exécution d’obligation contractuelle grave.

Article 12. Droit applicable – tribunal compétent

12.1 Le droit belge s’applique aux conventions de Bayern Motors. Tout litige relatif à la conclusion, la validité, l’exécution et/ou la résiliation de la présente convention sera réglé par le tribunal compétent pour le ressort dans lequel Bayern Motors a son siège social.